Värdegrund för Solängets Travsällskap

En värdegrund bygger på respekt och medmänsklighet. Etiken är dess innehåll och vår moral är hur vi väljer att leva den. Värdegrunden gäller för Solängets samtliga verksamheter och för alla som verkar i dessa. Värdegrunden biläggs hyresavtal, uppdragsbeskrivningar för medarbetare samt valberedningens arbete och kontakter med förtroendevalda.


Trakasserier gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Sexuella trakasserier är när personen känner sig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det kan handla om att någon tafsar eller kastar närgångna blickar, eller ger ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat.

Det kan även vara fråga om osynliggörande eller undanhållande av information som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Inom Solängets travsällskap skall det uteslutande finnas en inkluderande attityd, allas lika värde med ingen tolerans för trakasserier.

En fri och öppen debatt gagnar travsporten. Samtidigt är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier - oavsett tid och plats.

Värdegrunden omfattar både människor och djur inom Solänget. Lika mycket som det handlar om människorna inom Solänget handlar det om god hästhållning gällande uppstallning, utfodring, träning och tävling, vilket inte får äventyra hästens välbefinnande. Vi behöver alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. Genom att leva som vi lär bidrar vi till travsportens trovärdighet.

Vi behöver alla verka för att locka nya intressenter till travsporten genom att vara goda ambassadörer. Till travsporten är alla välkomna – oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.


info@solanget.travsport.se