Sammanställning från Infomötet

Här kommer en liten sammanställning från Informationsmötet den 7/2.


Infomöte 7/2

Solänget Travrestaurang.

Antal deltagare:  Ca 40st

 

  • Peter Fahlén hälsar alla välkomna, går igenom arbetsfördelningen på Sportkontoret. Meddelar att han jobbar 50% och är på plats oftast tisdagar och onsdagar men finns alltid på telefon.
  • Deltagarna får läsa igenom ett utkast på en värdegrund som är framtagen samt diskussioner kring denna. Frågor som kommer upp och kommer tas vidare vem dömer om man inte följer värdegrunden?
  • Robert Calissendorff kommer med ett litet inspel angående sociala medier. (Då han är administratör för Solänget Facebook sidan)
  • Erika Lundquist presenterar information om Travskolan samt går igenom värdegrunden som alltid tas upp med eleverna. Vikten av Hej, Tack & Förlåt. (ungdomar som även finns på de sociala medierna)
  • Gunilla Kjellson går igenom ett förslag som miljögruppen tagit fram angående åtgärder av hagarna på Solänget, åtgärderna finns i 3 etapper. Samt behovet av utökad gödsellagring på Stallbacken.
  • Nathalie Jonsson tar upp olika punkter som deltagarna kan fundera över angående nya hyreskontrakt så som standard, antal hagar som hyresgästen skall disponeras, hyresgästens eget ansvar, tydliga avtal, vad gäller vid travdagar, ingående service så som snöskottning, fodertransporter samt prissättning.
  • Kim Widmark finns på plats och det tas upp funderingar om SMS-tjänst liknade Umåker för att få ut information angående banan fortare. Utkörning av foder sker på fredagar.
  • Inspel på kontrakten som inkom under kvällen:

Inkludering hyresgäster

Tänk hela området

Onormalt slitage

Hålla efter - utgödsling

In och ut besiktning-

Några lyfte slussen som ett problem för att åstadkomma någon förändring på dräneringen av området. Men miljögruppen anser att vi inte kan släppa våra mål, utan vi tar in den delen som en del att undersöka och hitta lösning på.

 

  • Man ger medlemmar/hyresgäster hela februari ut att inkomma med åsikter och förslag inför komma kontrakt skrivning. Mejlas in till: info@solanget.travsport.se

 

 

UTKAST - Värdegrund Solänget Travsällskap

 

En värdegrund bygger på respekt och medmänsklighet. Etiken är dess innehåll och vår moral är hur vi väljer att leva den. Värdegrunden gäller för Solängets samtliga verksamheter och för alla som verkar i dessa. Värdegrunden biläggs hyresavtal, uppdragsbeskrivningar för medarbetare samt valberedningens arbete och kontakter med förtroendevalda.

 

Trakasserier gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Sexuella trakasserier är när personen känner sig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det kan handla om att någon tafsar eller kastar närgångna blickar, eller ger ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat.

Det kan även vara fråga om osynliggörande eller undanhållande av information som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Inom Solängets travsällskap skall det uteslutande finnas en inkluderande attityd, allas lika värde med ingen tolerans för trakasserier.

En fri och öppen debatt gagnar travsporten. Samtidigt är det viktigt att vi respekterar och visar hänsyn till varandra i ord och handling och strävar efter konstruktivitet och saklighet när vi framför våra åsikter, såväl internt som i offentliga kanaler och sociala medier - oavsett tid och plats.

Värdegrunden omfattar både människor och djur inom Solänget. Lika mycket som det handlar om människorna inom Solänget handlar det om god hästhållning gällande uppstallning, utfodring, träning och tävling, vilket inte får äventyra hästens välbefinnande. Vi behöver alla reagera, agera och ta ansvar om någon bryter mot våra överenskomna riktlinjer. Genom att leva som vi lär bidrar vi till travsportens trovärdighet.

Vi behöver alla verka för att locka nya intressenter till travsporten genom att vara goda ambassadörer. Till travsporten är alla välkomna – oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.

 

Vill du ha mer info från mötet, vill se bildspelen eller har synpunkter skicka ett mejl till: info@solanget.travsport.se

 

 

Publicerad onsdag 9 februari 2022. info@solanget.travsport.se