Kallelse Årsmöte

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Solängets Travsällskap 2022


Till: Medlemmar i Solängets Travsällskap

Tid: Torsdag 21 april kl 19:00

Plats: Travrestaurangen Solänget

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden handläggas;
1) Val av ordförande vid stämman,
2) Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman,
3) Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera stämman protokoll och att tillika vara rösträknare,
4) Fastställande av röstlängd,
5) Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning,
6) Styrelsens årsredovisning,
7) Revisorernas berättelse,
8) Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till vinstdisposition,
9) Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman,
10) Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter,
11) Val av styrelseledamöter,
12) Val av styrelseordförande för ett år (tillämpas när föreningsstämman ska utse ordförande),
13) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter,
14) Utseende av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma,
15) Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande,
16) Från styrelsen hänskjutna förslag
Fastställande av Solängets Värdegrund
17) Ev övriga ärenden enligt §§ 7 (hedersmedlemmar), 10 (uteslutning ur föreningen), 29 (stadgeändring, upplösning) och 30 (överskott vid upplösning).

Övrigt under kvällen;
Information om verksamheten, ekonomi, sport & spel och ST’s organisationsutredning.

Anmälan om deltagande senast torsdag 14 april, till Nathalie Jonsson;
Mail: nathalie.jonsson@solanget.travsport.se
Tel eller sms: 070-633 11 54

Väl mött!

Ordf Göran Nordin gm Tf Travbanechef Peter Fahlén

Publicerad torsdag 7 april 2022. info@solanget.travsport.se