21 mars, 2014

Protokoll från styrelsemöte den 25 februari

Tidpunkt: Tisdag 25 februari 2014, med början kl 18.

Plats: Konferenslokalen Big Spender, Umåker.

Närvarande: Göran Westman (ordförande), Anita Eriksson, Lennart Holmlund,

Ingrid Karlsson (sekreterare), Stig Långström, Johnny Löthberg,

Ulf Rutqvist, Roger Sandström, Henrik Bäckström (adjungerad repr.)

och ungdomsrepresentanten Johan Håård.

Punkt 1 Mötets öppnande (Göran W)

Ordförande, Göran Westman, hälsade alla välkomna och passade även på att nämna de

positiva artiklar om Umåker som har kunnat läsas i Travronden.

Punkt 2 Val av mötets funktionärer (Göran W)

Ordförande och sekreterare, se ovan. Anita Eriksson valdes att justera kvällens

protokoll.

Punkt 3 Godkännande av dagordning (Göran W)

Dagordningen godkändes efter dessa tillägg: Rekrytering av nya medlemmar. Vad ingår i

medlemskapet? Instruktion valberedning. Beslutslista.

Punkt 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll (Göran W)

Föregående mötesprotokoll föredrogs av Göran Westman. Därefter lades protokollet till

handlingarna.

Punkt 5.1 VD informerar (Henrik B)

– Nygammal tränare tillbaka på Umåker; Krister Söderholm! På plats från 1 april,

kommer att dela stall med Patrik Nygren.

– F.n tretton tränare på Umåker, kanske 15 innan året är slut. Uppdrogs åt Roger S

och sekretariatet att kartlägga befintliga/tomma hästgårdar i Umeå med omnejd

via annons i programmet och på hemsidan.

– Tävling med sponsrade prischeckar på upp till 25.000 kr har dragits igång bland

tränarna på Umåker.

– Henrik berättade att vi inte tar betalt för 1 miljon kWh fjärrvärme.

Beslut: Ström, fjärrvärme, vatten och avlopp måste debiteras våra

hyresgäster/stallägare gällande vår gemensamhetsanläggning. Börjar gälla

retroaktivt från 1 januari 2014. Även ATG-kliniken måste vara med och betala

andel i driftunderhåll, förslagsvis retroaktivt från 2012.

– V75-dagen 10 maj måste ge ett plusresultat. Viktigt med uppföljning!

– På gång: Ny layout av travprogram för lunch-/V5-dagar, enligt S.T´s riktlinjer.

Punkt 5.2 Rapport affärsplan (Ulf R och Henrik B)

Umåkers affärsplan har grundligt genomarbetats av Ulf R och Henrik B.

26-27 februari kommer den att presenteras i Göteborg av Ulf och Henrik. Affärsplanen

presenteras på årsmötet i april, därefter mejlas den ut till sällskapets medlemmar.

Beslut: Punkt 2.10 ändras något textmässigt.

Punkt 5.3 Ekonomi/Stallförsäljning (Henrik B)

Budget 2014 inskickad till S.T av ekonomiansvarig Per Hansson.

Stallförsäljningen till Leif Danielsson genomförd och 1,5 Mkr (av totalt 2 Mkr) har

betalats av på skuld till privat långivare.

Punkt 5.4 Banornas uppdrag (Göran W)

Banornas uppdrag är under revidering. Göran W kallas till nytt möte den 5 mars.

Punkt 5.5 Samrådsgrupp 10 nordligaste banorna / Kommunikationsplan (Anita E)

Samrådsgruppen har haft två telefonmöten och träffen i februari är framflyttad till

senare i vår. Alla dock överens om att viljan finns att stärka samarbetet mellan banorna i

Norrland. Ersättning banpersonal och samordning inställda tävlingsdagar är två viktiga

diskussionspunkter. På styrelsemötet den 25 mars presenterar Anita förslag på Umåkers

kommunikationsplan.

Punkt 5.6 Travgalan lördag 15 februari (Henrik B & Göran W)

Henrik och Göran berättade att travgalan lockade ca 150 personer. Kvällen sammanfattas

med: Färre kategorier av priser, välskött, god stämning och bra mat.

Punkt 5.7 Publikprojektet/Restaurangen (Henrik B & Ingrid K)

Henrik kommer att föreslå datum för nästa träff gällande publikprojektet, Ingrid

sammankallar. Avtalet med krögaren diskuterades och det uppdrogs till Henrik att höra

vilka visioner krögaren Andreas Malmros har för restaurangverksamheten.

Restaurangavtalet gäller t.o.m 31/12 2015. De banor som själva driver

restaurangverksamhet (t.ex Östersund, Kalmar, Färjestad) bör rådfrågas av Henrik.

Punkt 5.8 Andelshästar (Anita E, Ulf R)

Svensk Travsport kan f.n göra försäljningsblad, som kan länkas till vår hemsida

”Andelshästar på Umåker”. Kvalitetssäkring viktigt, t.ex veterinärintyg ska finnas.

Tränarna Mats Gällerstedt, Marcus Savin och Anders Stenman är intresserade att delta

med erbjudande om andelshästar. Beslut: Vi hjälper till att genomföra detta under

förutsättning att S.T´s riktlinjer följs.

Punkt 5.9 Rekrytering nya medlemmar / Vad ingår i medlemskapet (Henrik B)

Beslut: Entré och travprogram ingår till samtliga travdagar inkl V75-dagen. Dock måste

programmet hämtas på sekretariatet. Medlemskort 2014 ska visas upp i entrén och när

programmet hämtas på sekretariatet. Medlemskortet gäller ej stallbacke. Nya

medlemmar får, om så önskas, en genomgång av verksamheten (ansvarig Henrik).

Annonseras på hemsidan och i programmet. Personuppgiftslagen måste följas, Henrik

kollar vad som gäller. Medlemsansvarig utses av nya styrelsen.

Punkt 5.10 Instruktion valberedning (Anita E och Göran W)

Förslaget kommer att presenteras på nästa styrelsemöte och därefter på årsmötet.

Punkt 5.11 Beslutslista (Ingrid)

Sammanställs av Ingrid till nästa styrelsemöte.

Punkt 6 Övriga frågor (Roger S)

Roger berättade att Hästägarföreningens årsmöte hålls torsdag 13 mars.

Svensk Travsports TF generalsekreterare Johan Lindberg kommer och informerar om

S.T´s verksamhet.

Punkt 7 Inför nästa möte

Göran W påminde alla om nästa styrelsemöte tisdag 25 mars och årsmöte tisdag 22 april.

Punkt 8 Mötets avslutande

Göran W avslutade mötet.