14 januari, 2014

Protokoll från styrelsemöte den 10 december

Västerbottens Travsällskap Styrelsemöte – PROTOKOLL

Tidpunkt: Tisdag 10 december 2013, med början kl 18.

Plats: Konferenslokalen Big Spender, Umåker.

Närvarande: Göran Westman (ordförande), Anita Eriksson, Lennart Holmlund,

Ingrid Karlsson (sekreterare), Johnny Löthberg, Ulf Rutqvist,

Roger Sandström, Henrik Bäckström (adjungerad) samt

ungdomsrepresentanterna Terese Nilsen och Johan Håård.

Punkt 1 Mötets öppnande

Ordförande, Göran Westman, hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

Punkt 2 Val av mötets funktionärer

Ordförande och sekreterare, se ovan. Roger Sandström valdes att justera kvällens

protokoll.

Punkt 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter tillägg: Affärsplan Umåker. Stall 10B. Hästägaransvarig.

Samrådsgrupp Norra Norrland. Kommunikation. Medlemsavgifter 2014. Hjärtstartare.

Nya stadgar för öppet sällskap. Kusk-EM. Avtackning avgående styrelsemedlemmar.

Punkt 4 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs av Göran Westman och lades till handlingarna.

Punkt 5.1 Patrik Nygren, divisionssystemet

Eftersom Patrik Nygren var förhindrad att närvara, ströks denna punkt.

Punkt 5.2 Stallförsäljning (Henrik B)

Entreprenören Leif Danielsson kom och berättade kortfattat om sina planer, som

tidigare presenterats av Henrik B på Höstmötet den 12 november. Styrelsen beslutade

att låta Henrik B kalla till medlemsmöte för att informera om den planerade

stallförsäljningen. Leif D kommer att vara med på medlemsmötet, så att medlemmarna

kan ställa frågor till honom och styrelsen. Beslutades att VD skall slutföra försäljning av

fastighet i Röbäckskurvan (f.d stall Lindgren/Carlsson).

Punkt 5.3 Rapport kansli (Henrik B)

Ny tränare från 1 januari; Marcus Savin från Halmstad.

Snart klart med elmätare-abonnemang för de sålda stallen.

Kallsvenskan körs även år 2014.

Träff med Lantmäteriet angående vår gemensamhetsanläggning.

Henrik och Per Hansson jobbar med budgeten för 2014.

Umåker 70 år nästa år. Förberedelsearbetet inför Travgalan 2014.

Restaurang Stallmästaren. Henrik tar kontakt med Andreas Malmros.

Punkt 5.4 Ekonomirapport (Henrik B)

Henrik rapporterar att vi följer prognosen för 2013.

Punkt 5.5 Rapport möte Svensk Travsport (Göran W och Henrik B)

ST besökte Umåker förra veckan. Positivt möte, dock inga anvisningar för 2014.

Punkt 5.6 Rapport Byggnadsnämnden (Henrik B)

Handlingar korrekt inlämnade, vi avvaktar beslut från Byggnadsnämnden.

Punkt 5.7 Rapport Trafikverket – rakbanan (Henrik B)

Enligt Henrik inga hinder än så länge. Trafikverkets representant, Leif Strinnholm, vill

komma på vårt nästa styrelsemöte, förhoppningsvis redan i januari.

Punkt 6 Övriga frågor

Affärsplan Umåker (Ulf R). Tidsplanen är orealistisk. Omkring mitten av januari 2014

skickas vår genomarbetade affärsplan till Göteborg. Dessförinnan mejlas den ut till alla i

styrelsen för godkännande.

Stall 10B (Ulf R). Styrelsen diskuterade möjliga intäktskällor. Henrik undersöker hur

verksamheten kan utvecklas.

Hästägaransvarig. Beslutades att utse Ulf Rutqvist till hästägaransvarig. Annons om

detta i nästa travprogram.

Samrådsgrupp Norra Norrland (Anita E). Beslutades att Göran Westman ska vara med

på nästa telefonmöte den 14 januari och alla ansvariga på banorna bjuds in till träff här

på Umåker lördag 15 februari.

Kommunikation (Anita E). Facebooksidan igång. VK-reporter vill göra reportage om en

förstagångsbesökares besök på Umåker.

Medlemsavgift 2014 (Henrik B). Nuvarande medlemmar får brev i januari om inbetalning

av medlemsavgift för 2014. Lennart H poängterade att vi måste ragga fler medlemmar.

Hjärtstartare (Roger S). Bör finnas två hjärtstartare tillgängliga (1 på inskrivningen

stallbacken och 1 i Spiltan). Information på nästa medlemsmöte, därefter info på vår

hemsida, facebooksida och i travprogrammet.

Nya stadgar för öppet sällskap (Ingrid K). När höstmötes-/extra föreningsstämmans

protokoll är justerade, skickas dessa handlingar till Svensk Travsport för godkännande.

Kusk-EM 18-19 augusti (Ingrid K o Henrik B). Henrik tar snarast kontakt med Svensk

Travsport för att få klarhet i ansvarsfrågan. Hur ska samarbetet med Solänget se ut?

Henrik kontaktar Simon Dahl på ”Visit Umeå” och ser till att Umåkers alla travdagar +

Kusk-EM finns med i Visit Umeås Evenemangskalender. Henrik tar även kontakt med

Robert Tenevall/Margareta Lind på Kulturhuvudstadsårets kansli.

Avtackning avgående styrelseledamöter. Göran Westman har avtackat ledamöterna

med middag på Invito samt blombukett.

Punkt 7 Inför nästa möte (Göran W)

Beslutades om styrelsemöte tisdag 21 januari, tisdag 25 februari och tisdag 25 mars

samt årsmöte tisdag 22 april.

§ 8 Mötets avslutande

Göran Westman avslutade mötet med att önska alla God Jul och Gott Nytt År.