12 november, 2012

Minnesanteckningar öppet hus möte

Minnesanteckning

Möte om stallplatsens utveckling

Umåker den 31 oktober 2012

 

Drygt 30 personer infann sig till mötet däribland flera
A-tränare. Vid mötet framfördes kritik mot försäljning av ytterligare ett stall
på stallbacken.

Mötet inleddes
med information om utgångsläget av styrelseledamöterna Tomas Åström och Göran
Westman, Västerbottens travsällskap. Rådande policy från 14 mars 2011 gicks
igenom. Av den framgår att ”Umåkers ambition är att stycka av och sälja delar
av stallbacken för att få in privata intressenter som bättre kan utveckla
byggnader”.

Därefter togs
följande frågor upp;


Bristande information från styrelsen till
sällskapets medlemmar om planerad  försäljning av ytterligare ett stall.


Det problematiska med att avhända sig fler stallar
och minskade boxhyror.


Kritik av styrelsen för att i alltför hög grad
lyssna på ST centralt (HD-belysning och centrala anvisningar som exempel).


Bristande användning av IT för att informera
sällskapets medlemmar om pågående styrelsearbete.


Tveksamheter inför fortsatt publiksplatsarbete –
för vem och till vad?

I den fortsatta diskussionen framfördes
följande synpunkter;


Att tidigare stallförsäljningar var OK då det
skett enligt tagen policy och att sällskapet byggt ett nytt modern stall.


Att nu planerad försäljning av ett fjärde stall
är i enlighet med antagen policy och att det annonserats på Umåkers hemsida i
juni 2012.


Att detta möte syftade till att ytterligare
informera om planerad verksamhet inför höstmötet då frågan om försäljning skall
beslutas.


Att frågor om försäljning av ytterligare ett
stall inte kan isoleras till en fråga om kostnader för ett stall med renovering
och underhåll samt boxintäkter. Den skall ses i relation till antagen policy
och frigörande av kapital för andra satsningar i linje med föreningens ändamål
enligt stadgarna.

Kommentar (
Göran Westman)

Västerbottens
travsällskap är en liten förening vars medlemmar har många särintressen.
Hästägare, tränare, uppfödare, anställda, uppdragstagare skall samsas om en
gemensam verksamhet. Det kan då vara svårt att hålla isär vad som är bäst för
den egna verksamheten och vad som är bäst för Umåker. Styrelsen för
Västerbottens Travsällskap måste alltid se till Umåkers bästa. Det kan ibland
komma i konflikt med olika särintressen. Som medlem i sällskapet har alla rätt
till information men också skyldighet att söka information och fakta innan man
går vidare med lösa fakta och ryktesspridning. Det gäller inte minst om man
systematisk sprider ogrundade påståenden via sociala medier. Vad som är bäst
för Umåker är inte alltid bäst för avgränsade särintresse.

Umåker har hävdat sig väl under de senaste tre
åren. Trots stora investeringar med ombyggnad av tävlingsbanan, uppförande av
ett nytt modernt stall, tillskapande av en ny lagenlig avloppsanläggning, ökad
aktivitet på stallbacken med fler hästar och tränare så finns det en stabil
ekonomisk grund att stå på. Sportsliga framgångar har också noterats i
rikspress.

Umåker står
inför ett vägval. På inslagen väg kan vi vara med och konkurrera om uppdraget
att vara en regional bana med åretruntverksamhet som det presenterats i
framtidsdokumentet ”Horisont 2017”. Ansvar för framgång ligger på sällskapets
medlemmar. Vi kan samlas kring en gemensam färdriktning. En förutsättning för
detta är att vi som medlemmar sluter upp på möten, är med i diskussionen och
slutar sprida ogrundade rykten utan att först söka fakta.

 

Vid pennan – Göran Westman,

Medlem i Västerbottens travsällskap och styrelse,
hästägarföreningen, Sleipner och B-tränarföreningen