29 september, 2014

Månadsbrev september

Månadsbrev september 2014

Göran Westman, Ordförande i Västerbottens travsällskap

 

Vad är varumärket Umåker värt? För att besvara frågan måste man veta vad ett varumärke är för något. Det är inte bara en skylt, en logga eller ett märke på en tröja. Det är istället något som man vill förknippas med. Detta” något” är något gott med ett anseende och som andra vill känna delaktighet med. Umeå kommun har bland annat valt att stödja UIKs damlag i fotboll för sin ungdomssatsning, sina internationella framgångar och en stadig utveckling genom åren.

Styrelsen för Västerbottens travsällskap har under de senaste två åren arbetat med att stärka varumärket Umåker med att skapa en ekonomi i balans, förbättra kommunikationen i sällskapet såväl internt som externt och att visa på vilka möjligheter som finns på banan. Först när banan har ett anseende värt att förknippas med kan det ha ett värde som någon kan betala för. Mycket mer kan göras av sällskapet, dess styrelse och föreningens medlemmar i detta avseende. Ett stort ansvar ligger också på intresseföreningar med sin verksamhet på Umåker. Här kan alla medverka till att skapa och sprida trivsel så att varumärket Umåker får ett värde väl värt att satsa på. Om så – är det ingen omöjlighet att ”varumärket Umåker” kan under en avgränsad tid erhålla stöd i miljonklassen! Men då krävs det att alla verksamma vid banan för utomstående talar gott om Umåker, dess verksamhet och att man ser en lovande framtid vid banan. Om man upplever problem skall dessa tas upp internt och gärna också med konstruktiva förslag på hur de går att tackla av enskilda medlemmar, intresseorganisationer, kansliet eller sällskapet med dess styrelse.

Vad är då ett hållbart ansvarsfullt företagande i vår förening? På engelska går det under benäm-ningen” Coperate Social Responsibility (CSR)”. Det innebär att verksamheten långsiktigt skall tillämpa en god affärsetik i sina ekonomiska förehavanden, socialt skapa goda arbetsförhållanden med en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, kulturella härkomster samt hållbara lösningar ur miljösynpunkt. Dessa tre områden skall genomsyras av ett etiskt ansvarstagande för värderingar och en uppförandekod med respekt för andras bakgrund och erfarenheter utan att för den skull driva egna särintressen. I ett sådant arbete kan verksamheten stödja eller bli stödd av andra organisationer. Här kommer varumärket Umåker in. Vi kan till exempel stödja ALS-forskning och därmed få ett bättre renommé. Andra kan vilja stödja oss när vi gör ett gott arbete- ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Vad är då de goda nyheterna denna gång? Ja – vi har en ekonomi i balans. Om inget oförutsett händer kommer vi vid årets slut kunna visa på ett nettoresultat på plus en kvarts miljon. Vi har betalt av lån på närmare tre miljoner kronor, vi har klarat sparbetinget från ST på drygt en miljon samt betalt påföljden från byggnadsnämnden för de byggnader som saknade bygglov. De dåliga nyheterna hoppas jag slippa återkomma till.

Efter våra strategidagar arbetar vi vidare på vår vision UMÅKER – Norra Norrlands Travcentrum 2020. Till detta skall kopplas några begränsade mätbara mål och strategier för att nå målen. I sam-band med höstmötet 2014-11-18 kommer vi att med professionellt stöd arbeta med målformuleringar och strategier för att nå resultat 2020. Vi kommer också i januari 2015 att släppa föreningens alla krafter lösa i ett arbete där vem som helst kan få tycka till om vad som helst om trivseln på Umåker så kallat ”Open Space”.

Umåker trivselbanan. Vi kan känna oss stolta över att vi har ett litet kansli (Sveriges minsta i relat-ion till uppdraget) som gör ett utomordentligt arbete. Var rädda om dem! För att de skall orka har styrelsen tagit fram riktlinjer för vad som skall prioriteras i kansliets löpande arbete.

Var och en kan fundera över vad man kan göra för att underlätta deras viktiga arbete. Det gäller såväl enskilda personer som Umåker närstående organisationer. Är det så att egna besvikelser i tillvaron beror på Umåkers kansli eller finns det andra mer närstående förklaringar när något i den egna verksamheten inte fungerar? Ställ frågan; vad kan jag (vi) göra för att underlätta för kansliet och inte tvärtom. Vad kan jag (vi) göra för att Umåker skall vara en trivselbana? Styrelsens riktlinjer kommer att presenteras på höstmötet.

 

Med travhälsning/Göran