20 november, 2013

Månadsbrev september

Månadsbrev september 2013

Göran Westman, ordförande i VTS

Med travhälsning

Göran

Ytterligare en månad har gått sedan senaste brev. Arbetet fortsätter i oförändrad takt. Stora frågor

om travsportens överlevnad i landet har varit på tapeten. Det kom inte minst till uttryck på förtroen-derådets möte i Stockholm där frågor banornas uppdrag, avtal med staten och ATG:s koncession var

uppe till diskussion. Samtidigt har vi på hemmafronten kunnat glädja oss åt att allt fler sluter sig

samman kring hemmabanans framtid och möjlighet till utveckling. Det känns bra.

Vad gäller ekonomin börjar vi se ljuset i tunneln. Vi är flera i styrelsen som gläds åt att redovisningar

efter 4 respektive 8 månader visar på en ökad stabilitet. Att våra resultat jämfört med föregående år

och mot budget signalerar en ökad stabilitet. Vi gläds också åt att de redovisningar vi får är grepp-bara och att vi inte drunknar i information och system som är svåra att följa med 100-tals poster som

presenteras på ett obegripligt sätt. Vi hoppas kunna förmedla på ett enkelt och tydligt sätt hur vi

ligger till på nästkommande höstmöte tisdagen den 12 november. Boka in den dagen. Då kommer vi

också att ha ett extra föreningsmöte för att anta de nya stadgarna där sällskapet blir en öppen före-ning med möjlighet för alla som vill vara med kan gå med.

På förtroenderådet i Stockholm, som direktsändes till banorna, fastslogs än en gång att Horisont

2017 nu hade fått konsekvenser och en enig styrelse i ST ville med kraft visa beslutsamhet och att

dokumentet i alla sina delar skall konkretiseras. Banornas får från och med nästa år sina investeringar

utifrån de uppdrag de har. Kärnuppdraget är att anordna travtävlingar i olika former och alla skall få

prestationsbaserad ersättning för rekrytering av publik, hästägare (hästar) och utövare. Allt annat

skall skötas på billigaste och effektivaste sätt. ST:s styrelse hade uppdragit åt ett konsultföretag

(Macclean) att på 4 månader (juni-september) ta fram ett förslag som nu presenterades med ny ban-indelning, reducering av antalet tävlingsdagar för 2014 (från 904 dagar till 855 dagar), och struktu-rella och generella besparingar på 27 % under de kommande 4 åren (103 MSEK). Dessutom införs av

ett nytt divisionssystem där 18 % av loppen blir till för bredd och körs i huvudsak på eventbanor

(med begränsningar i hästars poäng och kuskars antal uppsittningar), elittävlingar, 9% (på national-arenan och regionbanorna) och vanliga tävlingsdagar där bredd och elit kan mötas, 73%. Detta för att

fler skall få chansen att vinna lopp, bredda bredden och vässa eliten.

Det fortsatta arbetet för ST blir nu ett förankringsarbete till och med året ut med förankringsarbete

med nytt uppdrag och att finna former för den presenterade resursfördelningsmodellen. För det

krävs en intäkts och kostnadsanalys för varje bana och undersökning av olika modeller för samverkan

mellan banorna. Mer om detta på höstmötet.

Förhandlingarna med staten (finansdepartementet) går trögt. Staten förstår svårigheterna som tra-vet har men viljan att göra något åt dem är tills vidare obefintligt. Nuvarande avtal går ut 31 oktober.

Inom ST/ATG diskuteras olika strategier för att få skatten sänkt, produktutveckla ATG:s spel, söka ny

koncession och bolagsbildning utomlands. Vi får se vad oktober månad kommer att ge.

Vad gäller för Umåker är nu att visa att vi lever upp till begreppet Tävlingsbana. Ett viktigt arbete är

rekrytering av hästar, hästägare och utövare samt publik. Umeå är en växande stad, har mycket ung-domar, Tegssidan kommer att utvecklas med IKEA och kommunikationen över Kvarken är under stark

utveckling. Hur kan det omsättas i vårt eget rekryteringsarbete? Vi behöver också nya samverkans-former med idrottsrörelsen och andra föreningar. Vad kan vi göra tillsammans? Hur kan restaurang

och pubverksamheten utvecklas för att nå nya grupper skall söka sig till Umåker? Hur kan vi mark-nadsföra oss som socialt ansvarstagande och miljömedvetna?

Jag gick ut från senaste styrelsemötet den 1 oktober med en skön känsla av att vi nu verkar vara på

rätt väg och på väg framåt igen och att det finns mycket roligt kvar att göra på Umåker.