31 mars, 2015

Månadsbrev Mars

Hälsoläget

Varierar över tid och bestäms av rådande förhållanden

Vänners värme och stöd av medlemmar

Finns där förevigt

För de som respekterar

Andras välbefinnande och framgång
(Fritt översatt, okänd amerikans författare)

Månadsbrev mars 2015, Göran Westman, Ordförande Västerbottens Travsällskap

 

Vintern tog plötsligt slut och medförde en snabb övergång till sommarbana, tidigare än på många år. Broddar behövs emellertid på såväl fyrbenta som tvåbenta för att klara förflyttningar på isigt underlag på stallbacken och runt anläggningen.

Styrelsen har under månaden sagt upp avtalet med restaurangen som i ett led i att utreda nya driftsformer i framtiden. Det skall ses som en integrerad del i arbetet med att locka ny publik till banan och då också på tävlingsfria dagar

Styrelsen fortsatter arbeta med det förändringsarbete som påbörjats. Närmast kommer ett möte den 15 april med föreningslivet runt Umåker för att konkretisera mål för verksamheten fram till 2020. Arbetet baseras på två föreningsmöten under året med Open Space och Rundabordssamtal. Ambitionen är att kunna presentera 5-6 nya mål för att nå vår vision att Umåker skall vara Norra Norrlands travcentrum 2020. Mål och aktiviteter för att nå målen kommer att redovisas på stämman onsdagen den 29 april klockan 18.00, Big Spender, Umåker. Se till att planera in denna dag.

 

Jag tackar för fem intensiva år som styrelsemedlem och ordförande i föreningen under de senaste två åren. Mina krafter räcker inte längre till även om jag nu känner mig mer säker och framgångsrik med en tydligare målbild för Umåkers framtid.

En besvikelse i mitt arbete har varit att vi trots intensivt och kostsamt arbete med banans omläggning inte fått förståelse för fler tävlingsdagar på vår året-runt bana utan i stället nedskärningar från ST centralt. Från en simuleringsstudie vet vi att en året/runt-bana behöver minst 30 tävlingsdagar för att gå runt. Ständigt nya givar från ST har också inneburit en ryckighet i planeringen för banan med flera brandkårsutryckningar som följd för att klara ekonomin. Tungt var det också att behöva skära ned på kansliets bemanning för att klarade de centrala nedskärningarna. Det var inte roligt att säga upp medarbetare med mångårig erfarenhet men ändå så nödvändigt.

Till de goda nyheterna hör att vi nu har en ekonomi i balans med avsättningar för investeringar. Vi har säkrat upp en god veterinärverksamhet på banan, rustat upp stallar vi själva äger och vi har en lagom mix av privata stallägare förenade i en gemensamhetsanläggning. Vi fortsätter att rekrytera unga lovande A-tränare med möjlighet att komplettera de duktiga vi redan har samt kunniga A-tränare med framgång som catch-drivers runt om i landet.

För framtiden måste vi få fler tävlingsdagar, en större förståelse från ST vad gäller vår verksamhet. Det kan bara uppnås med en ökad öppenhet, tydlighet och transparens i hela STs ekonomiska arbete. Den nu genomförda organisationsutredningen har en lång väg kvar att gå innan dessa mål är uppnådda. Vi måste också säkerställa egna intäkter på i storleksordningen 5 miljoner per år fram till 2020. Annars blir det svårt.

Med travhälsning

Göran