29 april, 2014

Månadsbrev april

Göran Westman, Ordförande VTS

 

Intensiv mötesmånad med såväl vår egen stämma den 22 april och fullmäktigemöte för Svensk Travsport i Stockholm den 23 april. Båda möten innebar ökad aktivitet kring motioner och att underlag fanns tillgängliga och genomlästa för beslut.

 

Det var glädjande att så många av sällskapets medlemmar kom på vår egen stämma. Frågan om instruktion till valberedningen återgick till styrelsen för ytterligare bearbetning. Stadgeförslaget diskuterades utifrån styrelsens förslag där några förtydliganden antogs. Däremot skall frågan om borttagande av åldersgränser närmast följas upp med en motion till ST. Det är fler sällskap som önskar en sådan ändring men så sent som februari 2014 avslog ST:s styrelse en sådan begäran.

 

Fullmäktigemötet i Stockholm hade två frågor som ledde till debatt. Det ena var ett motförslag till valberedningens förslag om nya styrelsemedlemmar. Efter omröstning gick valberedningens förslag igenom.

 

Det andra handlade om en motion från RST (riksorganisationen för hästägare) som önskade en opartisk genomgång av ST´s och ATG´s räkenskaper och hur upphandlingar och avtalsskrivningar genomförts under det senaste året. Det gällde framförallt upphandlingar av konsulttjänster och ATG´s kontrakt för spel utomlands. Den senare frågan besvarades och belystes av Hans Ljungkvist ST och ATG´s VD Hans Skarplöth. Motionen avslogs men erhöll stöd av 34 %, mätt i antal avgivna röster.

 

Att informera och kommunicera är svårt. I detta fall hade RST under ett års tid i en samrådsgrupp diskuterat med ST om prisersättningsfrågor. Utan att veta något om hur dessa överläggningar gått till är det uppenbart att de inte fungerat. Annars skulle denna motion aldrig blivit till. RST har god kunskap om prisersättningsfrågor och hur besparingar kan genomföras med minsta möjliga skadliga effekter. Det var uppenbart att när RST´s företrädare behövt konkreta svar på konkreta frågor fick man inte det.

 

ST å sin sida menade att man med den nya styrelsen alltid strävat efter öppenhet och transparens. Man har genomfört besparingar centralt men remissvaret är allmänt hållet och besparingar uttryckta i % vad gäller antal anställda och kostnader.

 

Det är för mig uppenbart att denna remiss kom tillstånd på grund av ett icke förtroendefullt arbete i den gemensamma samrådsgruppen. Om man får konkreta frågor måste man få konkreta svar. Det går inte att komma med diffusa orakelsvar. Det är lätt att förstå att i en grupp med hög kompetens känner man sig inte respekterad med ett sådant bemötande. Det är bara att hoppas att ST med sin nygamla styrelse och tjänstemän kan ta till sig denna kritik och utveckla samarbetet och samrådet med BAS-organisationerna. De är kompetenta och viktiga organisationer i Svensk travsport.

 

 

 

Travhälsningar

Göran