9 april, 2013

Ett aktivare travsällskap

Sällskapens arbete utmärktes tidigare av att söka kompetens bland sina medlemmar för att driva och utveckla travet. Det har varit många frivilliga timmar som lagts ned genom åren på banor i Sverige såväl praktiskt som administrativt. Sådana aktiviteter har minskat i takt med att banors drift och administration professionaliserats med ett utökat kansli.

Aktiva föreningsmedlemmar har blivit färre. Sällskapens medlemmar har förpassats till att bli åskådare med liten möjlighet att påverka verksamheten annat än att välja styrelse och nya medlemmar. Det är nu tillfälle att se över medlemmar inflytande och möjligheter till att påverka och följa upp verksamheten i travsällskapet. Det finns många exempel på goda idéer som lyfts fram på stämmor och möten. Dessa blir ofta hängande i luften och får liten möjlighet till fortsatt bearbetning och än mindre möjlighet att genomföras hur goda de än är. Ett sätt att tillvarata medlemmars goda idéer, öka medlemmars inflytande och att utveckla travsällskapens verksamhet är att inrätta intressegrupper bland sällskapens medlemmar. En styrelse kan föreslå ämnesområden, möjligen också föreslå en som kan samla medlemmar kring en uppgift.

Inget hindrar att sådana grupper uppstår spontant. De måste bli kända i sällskapet så att andra medlemmar kan söks sig dit om intresse finns. Arbetsgrupperna kan vara avgränsade i tiden eller mer långsiktigt verksamma beroende på uppgiftens art. Bearbetning av förslag kan ta några månader till ett år. För att en idé eller ett förslag skall konkretiseras och genomföras kan det lämnas till styrelsen som ett ”ägardirektiv” efter det att det antagits av sällskapets medlemmar vid höstmötet eller föreningsstämman på våren. Det bästa är om förslagen genomarbetas. Det skall framgå vad som skall göras, hur det skall göras, när i tiden det skall genomföras, vem skall ansvara för genomförandet, vilka samarbetspartners som behövs och kostnader (tidsåtgång och finansiering).

Huvudspåret skall vara att förslag på åtgärder skall om möjligt leda till ett netto eller inkomst för sällskapet. Det innebär att förslag inte nödvändigtvis skall genomföras av sällskapets medlemmar utan en plan för olika verksamheter och genomförande med angivande av nettoeffekter som fler hästägare, fler verksamma travtränare, fler hästar och penningmässiga intäkter. Den här idén kan testas vid föreningsstämman den 16 april 2013. Vi sätter upp några förslag på områden som kan behöva bearbetas under det närmaste verksamhetsåret med möjlighet till förankring höstmötet 2013 eller stämman våren 2014. Vem vill arbeta med; Rekrytering av hästägare, utveckla samarbete A och B-tränare, nyttja tomma boxar – annat? Försäljning/sponsring, Kan försäljning skyltar lopp lämnas ut på entreprenad, vinstdelning – annat? Publikplatsen, locka nya grupper till travet, studenthäst, bättre utdelning spel på banan – annat? Stallbacken, samverkan travskola, utåtriktad verksamhet, samverk. annan hästverksamhet – annat? Arrangemang tävlings och tävlingsfria dagar, lockande aktiviter för familj och nya grupper – annat? Restaurang, möjlighet till ”fine dining” ( UmU), ungdomspub onsdagar, V75 spel storbild – annat?

Göran Westman Styrelseledamot Västerbottens Travsällskap 2012