12 mars, 2020

Kallelse till årsmöte för Solängets Hästägarförening!

När: 2020-03-17 kl. 18:30 Var: Solängetstugan på stallbacken Solänget

Bli medlem Solängets hästägarförening.
Värnar du travet, Solängets provlopp, tvååringsserien.
Solängets hästägarförening arbetar aktivt med banfrågor, propositionsfrågor, prispengar, tävlingsdagar mm. Gör oss starkare, bli medlem och få samtidigt 10% på Agrias djurförsäkringar.

1. Mötet öppnande och fastställande av dagordning
2. Val av mötesordförande.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av rösträknare och fastställande av röstlängd.
5. Årsmötet i behörig ordning utlyst.
6. Val av två justeringsmän för årsmötesprotokollet.
7. Verksamhetsberättelse 2019.
8. Ekonomisk redovisning för år 2019.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen år 2018. Kvarstående punkt.
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen år 2019.
11. Styrelsens arvoden 2020.
12. Medlemsavgiften för 2020.
13. Val av ordförande för styrelsen. Nyval om två år.
14. Val av ledamöter för styrelsen. Nyval av tre ledamöter om två år (2020-2021). Sittande ledamöter (2019-2020) Caroline Lundgren, Per-Erik Wågström, Catrin Pettersson. Val av suppleanter om ett år.
15. Val av firmatecknare för styrelsen. Konstituerande styrelsemöte.
16. Val av revisorer.
17. Val av valberedning.
18. Inkomna motioner.
19. Månadens häst.
20. Provlopp
21. Tvååringsserien
22. Reglering av Solängets travsällskapets skuld (80 386 kr) till Solängets hästägarförening.
23. Övriga frågor.
24. Mötet avslutas.

Har du synpunkter om travet på Solänget? Gillar du för trav.
Välkommen att ingå i vårat glada styrelsegäng och utveckla verksamheten.
Kontakta Marlene Näslund valberedningen 070-7883861eller någon av nedanstående så kör vi.

Styrelsen: Kenneth Häggman, Sandra Swärdsudd, Ricky Eklund, Glen Sjöberg, Catrin Pettersson. Caroline Lundgren, Peter Andersson, Linda Calissendorf.